Regulamin Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w organizacji

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w organizacji zwane dalej „Muzeum" działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto Katowice, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej wraz z krajami Unii Europejskiej oraz krajami świata.

§ 3

 1. Muzeum jest prywatną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której założycielem jest podmiot prawny Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów  

§ 4

Muzeum używa pieczęci z napisem: „Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w organizacji w Katowicach – pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1”.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 5

 1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach.
 2. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory z zakresu historii, nauki, techniki wojskowej oraz użytkowej oraz dziedzin pokrewnych. Prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną.

§ 6

 1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:
  1. gromadzenie zabytków i zbiorów w regulaminowo określonym zakresie,
  2. przechowywanie zabytków i zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
  3. urządzanie wystaw stałych, czasowych, edukacyjnych i wyjazdowych,
  4. katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
  5. konserwację zbiorów,
  6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych,
  8. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
 2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres historyczny od początku średniowiecza do czasów współczesnych. W ramach zbiorów gromadzone są komputery i inne urządzenia z obszaru technologii IT, urządzenia i maszyny liczące, oprogramowanie, dokumentacja techniczna.
 3. Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

 

Rozdział III
ORGANIZACJA MUZEUM

§ 7

 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor. Dyrektor obowiązany jest:
  1. dokładać wszelkich starań pozwalających na zorganizowanie i rozwój Muzeum,
  2. racjonalnie i efektywnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
  3. zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom,
  4. odpowiadać za funkcjonowanie Muzeum, jego działania merytoryczne oraz sytuację ekonomiczną,
 2. Dyrektora Muzeum powołuje Założyciel. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Założyciel. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. Dyrektor zarządza Muzeum wspierając się głosem doradczym powołanej Rady Muzeum.
 4. Rada Muzeum:
  1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w § 6 pkt. 1,
  2. ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
 5. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.
 6. Rada Muzeum liczy 8 członków. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Założyciel. Rada Muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 7. W skład Rady Muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:
  1. Założyciela,
  2. Dyrektora Muzeum,
 8. Członkowie Rady Muzeum wskazani przez Założyciela, stanowią nie więcej niż 1/3 składu Rady Muzeum.
 9. Dyrektor Muzeum i Sekretarz Rady Muzeum uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat Rady zapewnia Muzeum.
  1. Członkom Rady Muzeum mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa Muzeum.
  2. Dyrektor Muzeum przyznaje należności, o których mowa w ust. 9a, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.
 10. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
 11. Rada Muzeum, w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznacza do składu komisji konkursowej dwóch dodatkowych członków.
 12. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.Zakres działania, szczegółowy tryb pracy oraz liczbę członków kolegium doradczego określa dyrektor.

§ 8

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:

 1. Dział Archeologii cyfrowej – pozyskiwanie nowych eksponatów i dokumentowanie faktów historycznych-odtwarzanie i archiwizowanie starych nośników pamięci;
 2. Dział ekspozycji urządzeń i maszyn liczących i oprzętu;
 3. Dział dokumentacji i literatury branżowej gromadzący wszelkiego rodzaju historyczno-techniczną oraz historyczno-społeczną;
 4. Dział rekonstrukcji;
 5. Dział promocji.

§ 9

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, zaopiniowany przez Założyciela.

§ 10

Wstęp do Muzeum jest odpłatny, chyba że Założyciel postanowi o nieodpłatnym wstępie do Muzeum.

§ 11

W jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe Muzeum jest bezpłatny.

§ 12

Dyrektor Muzeum ustala i podaje do publicznej informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz dzień, o którym mowa w art. 11. Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp.

 

Rozdział IV
MAJĄTEK I FINANSOWANIE MUZEUM

§ 13

Majątek Muzeum stanowi własność Założyciela i może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14

Działalność Muzeum jest finansowana:

 1. ze środków własnych Założyciela,
 2. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,
 3. z innych źródeł.

§ 15

Fundusze Muzeum lokowane są na rachunku bankowym Muzeum. 

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów prawa, a uzyskane z tej działalności środki mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań określonych w § 5.
 2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez Muzeum, Założyciel dokona stosownego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpowiednich zmian w regulaminie.

§ 17

 1. Połączenia lub likwidacji Muzeum może dokonać Założyciel w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

§ 18

 1. Regulamin Muzeum wchodzi w życie z dniem jego uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.
 3. Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizacji Muzeum.

 

Zatwierdzam:

..........................

podpisy Założycieli

do góry