Zabytek Informatyki  - ?

Na początek powinniśmy zapytać co jest zabytkiem, w świetle regulacji prawnych w naszym kraju. W ślad za pytaniem, sięgając do ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad nimi, dowiadujemy się rzeczy następującej:

Zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Komputer, program, drukarka - zabytkiem?  -TAK

Idąc w ślad za przytoczoną definicją, przedstawiciel muzeum, Krzysztof Chwałowski w roku 2009, czyli jeszcze przed powstaniem MHKI, doprecyzował termin zabytku informatyki, oraz opisał grupę zabytków techniki cyfrowej.

Zabytek informatyki - należy do grupy zabytków techniki cyfrowej. Jest to rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością w dziedzinie arytmometrów, maszyn liczących: prostych, złożonych, programowalnych, mechanicznych, napędzanych prądem elektrycznym, analogowych lub w pełni cyfrowych, wykorzystywanych w nauce, wojskowości, przemyśle, telekomunikacji,  edukacji, rozrywce oraz innych dziedzinach tutaj nie wymienionych. Zabytkiem informatyki jest także oprogramowanie, oraz urządzenia współpracujące z jednostką obliczeniową. 

Dwoista natura zabytku jakim jest komputer/ maszyna licząca sprawia, że    zachowaniu i ochronie, podlega zarówno część sprzętowa (hardware), jak i oprogramowanie (software), także i to niskiego poziomu. 

Jednocześnie wszystko co jest związane ze stworzeniem maszyn liczących, zaliczanych do grupy zabytkowych, staje się niejako z automatu artefaktem, a oprogramowanie nierozłączną częścią maszyn komputerowych, stanowiących (w niektórych przypadkach) integralną część maszyny liczącej, jednocześnie samo będąc zabytkiem.

Termin ten wymaga zabiegów legislacyjnych, tak aby na trwałe wprowadzić go do ustawy o ochronie zabytków. 

Jeśli nasuwają się Państwu jakieś sugestie związane z tym terminem, jego doprecyzowaniem i rozszerzeniem - prosimy o kontakt z naszym muzeum.

Aby ukazać niesamowity postęp jaki się dokonał na przestrzeni kilku dekad ubiegłego wieku, odsyłamy np. do zdjęć komputerów PRS 4, wyprodukowanych w Tychach w ilości ok. 150 sztuk, a których 8 jednostek znalazło stałą opiekę w naszym muzeum (z tego 3, które obsługiwały kiedyś śląski węzeł PKP oraz 5 wykorzystywanych w polskim górnictwie).

do góry