Zapraszamy na konferencję współorganizowaną z katowickim IPN

10 Września 2015
 

Termin: 23-24 września (środa-czwartek) 2015 r.

Miejsce: Katowice ul. Św. Jana 10

 

O konferencji

Podobnie jak budowa sieci kolejowych i elektryfikacja miast stały się wiodącymi wyznacznikami postępu technologicznego w drugiej połowie XIX wieku, tak automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. Kluczowym katalizatorem w rozwoju elektroniki oraz systemów sterowania była bez wątpienia druga wojna światowa, dająca z kolei początek globalnej rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na polu nauki i techniki. W zastygającym w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwubiegunowym układzie sił, Polska znalazła się – na skutek szeregu uwarunkowań geopolitycznych – w obozie komunistycznym. W podyktowanych tą właśnie ideologią niesprzyjających realiach gospodarki planowej, PRL stawiała pierwsze kroki na drodze do modernizacji państwa i społeczeństwa w duchu cywilizacji informatycznej.

Konferencja organizowana przez IPN Oddział w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, pod patronatem naukowym Instytutu Historii Nauki PAN, służyć ma wymianie doświadczeń w zakresie badań nad szeroko rozumianą elektronizacją, informatyzacją i automatyzacją PRL. Adresatami konferencji są zarówno naukowcy reprezentujący dyscypliny humanistyczno-społeczne (historycy, kulturoznawcy, socjolodzy, ekonomiści etc.), jak również inżynierowie, analizujący na przykład mikroelektronikę, czy oprogramowanie w perspektywie historycznej. Jednocześnie intencją organizatorów jest wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia oraz zaspokojenie zapotrzebowania na wiedzę o historii techniki komputerowej u wszystkich tych, którzy chcą uzupełnić polityczno-społeczną perspektywę narracji o przeszłości o kolejny intrygujący wymiar.

Program wydarzenia

23 września

 

9.00-9.10 Otwarcie konferencji
9.10-11.00 Technologia I  mgr inż. Krzysztof Dąbrowski (Bundesrechenzentrum GmbH, Austria), Od tranzystora do mikroprocesora. Krótka historia polskich półprzewodników
dr Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź/Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego), Polskie komputery lat 60. i 70. XX w. – produkcja i zastosowania na tle geopolitycznym i gospodarczym
mgr inż. Jerzy Nowak (Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Informatycznego), Od K-202 do Mery-400, czyli jak wyprodukować w Polsce minikomputer
mgr inż. Romuald Jakóbiec (badacz niezależny, Katowice), Biuro Konstrukcyjne CNPSS MERASTER w latach 1983–1988
dr inż. Wiesław Byrski (Wydział Zarządzania i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Co można wycisnąć z minikomputera MERA z pamięcią operacyjną 8K i dyskiem 5 MB?
Przerwa kawowa
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30
Technologia II
dr hab. prof. PAN Sławomir Łotysz (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk), Światłowody w PRL, czyli kręcenie bicza z piasku
prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, dr hab. Beata Konopska (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa), Informatyzacja procesów kartograficznych w PRL jako element wspólnej polityki państw bloku wschodniego
dr Roman Dolczewski (Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, Warszawa), Przełamanie „żelaznej kurtyny” przez polski system informacji patentowej dla przemysłu chemicznego INPACHEM
dr Mieczysław Kopeć (Instytut Geopolityki, Częstochowa), Od obrabiarek sterowanych numerycznie do robotów przemysłowych w procesie produkcji. Przemiany w przemyśle metalowym w PRL na łamach czasopisma branżowego „Mechanik”
dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Informatyzacja Polskich Kolei Państwowych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych na przykładzie Śląskiej DOKP
13.30-14.30 Przerwa obiadowa

SpołeczeństwoI
14.30-16.30

 

prof. dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski/Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Zasługi PRL-u dla edukacji informatycznej
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary (Katedra Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), mgr inż. Paweł Krysztofiak (Advacom sp. z o.o., Poznań), Historia polskiego komputera edukacyjnego Elwro 800 Junior
mgr Bartłomiej Kluska ( IPN Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, O. Łódź), Komputeryzacja jakby od końca – obywateli, przedsiębiorstw i uczelni schyłkowego PRL-u
mgr Artur Jachna (badacz niezależny, Kraków), Początki komputeryzacji na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie w latach 1969-1989
mgr Przemysław Chmielecki (Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Aplikacja innowacyjnych projektów Jacka Karpińskiego na potrzeby polskiej nauki i gospodarki – krytyczna analiza

16.30-17.00

Przerwa kawowa

Władza I

17.00-19.00

mgr Adam Kochajkiewicz (IPN Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, O. Wrocław), Przedstawiciele zachodnich firm branży IT w PRL lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – studium przypadków
dr Agnieszka Dytman-Stasieńko (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Haktywizm czasów analogowych. Dwa modele elektronicznego nieposłuszeństwa obywatelskiego: Ireneusza Haczewskiego i Jana Hanasza
dr Franciszek Dąbrowski (IPN Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Centrala - Warszawa), System informacyjny Departamentu III MSW: analiza informacji i prowadzenie dokumentacji działań operacyjnych
dr Monika Komaniecka (IPN Biuro Edukacji Publicznej, O. Kraków), Informatyzacja Biura „B” MSW – koncepcje, realizacja, efekty
mgr Bartosz Kapuściak (IPN Biuro Lustracji, O. Katowice), Podsystemy informatyczne „DOWÓD-KW1” i „DOWÓD-KW2” w Wojskowej Służbie Wewnętrznej

24 września

 
Keynote
9.00-9.20
 Edwin Bendyk

9.20-11.10
Technologia III

dr Witold Staniszkis (Rodan Development Sp. z o.o., Warszawa), Produkcja i licencjonowanie oprogramowania narzędziowego w latach 70-tych i 80-tych – na przykładzie oprogramowania zarządzania bazą danych SYKON i RODAN
dr inż. Janusz Zalewski (Department of Software Engineering, Florida Gulf Coast University, USA), Początki i rozwój konstrukcji i zastosowań systemu CAMAC w Polsce do roku 1990
mgr inż. Tadeusz Korniak (Bister Sp. z o. o. Chorzów), mgr inż. Piotr Fuglewicz (Muzeum Historii Komputerów i Informatyki), MASTER – zaawansowany system operacyjny stworzony w warunkach przemysłowych
dr inż. Jerzy Kołodziej (Business Potential Discovery Sp. z o.o., Warszawa), PROTOOL – system, który powstał za „żelazną kurtyną” i brał udział w projekcie kosmicznym NASA
dr inż. Tomasz Barbaszewski (badacz niezależny, Kraków), UNIX i polska transformacja

11.10-11.30

 Przerwa kawowa
11.30-13.00
Społeczeństwo II
mgr inż. Aleksander Zawada (Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa), Elektronika próżniowa w PRL
dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski ( Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki), Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w Polsce lat 70. i 80.
dr Krzysztof Jajko (Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki), Telewizja z nieba dla wszystkich. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne inicjatywy związane z upowszechnianiem telewizji satelitarnej w schyłkowym PRL
mgr Piotr Torka-Lis (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński), Obiekt kultu czy symbol nostalgii? Współczesna recepcja produktów Zjednoczenia UNITRA i ich rola w podtrzymywaniu mitu technokratycznej Polski Edwarda Gierka
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.30
Społeczeństwo III
dr Wiesław Cetera (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski), Prasa informatyczna dla młodzieży 1986-1990. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku
dr Maria B. Garda ( Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki), „Pokolenie Bajtka”. Od giełdy komputerowej do kultury graczy
mgr Grzegorz Zyzik (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski), „Bajtku dopomóż, jesteśmy w kropce!” Początki społeczności graczy w PRL-u
dr Patryk Wasiak (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski), Ekonomiczne i społeczne funkcje giełd komputerowych w okresie transformacji systemowej
MINIPRZERWA
mgr Szymon Kukulak (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński), Czerwone komputery w czerwonej SF. Informatyzacja Bloku Wschodniego a polska literatura fantastyczno-naukowa doby PRL-u
dr Adam Dziuba (IPN Biuro Edukacji Publicznej, O. Katowice), Marax i jego następcy. Komputer w polskiej literaturze Science Fiction
mgr Aleksandra Wierzchowska (IPN Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, Warszawa), „SF jest ulubioną rozrywką informatyków”. Polski fandom a popularyzacja elektroniki
16.30-17.00  Przerwa kawowa
17.00-19.00
Władza II
płk Tadeusz Koczkowski (Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego), Kontrwywiad wojskowy w PRL i potem. Środki technik operacyjnych
dr Jan Bury (Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kryptografia i kryptoanaliza w organach bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej
dr Paweł Piotrowski (Ośrodek Kultury „Muza” w Lubinie), Wywiad Naukowo-Techniczny PRL. Struktury, kadry, zadania, osiągnięcia w dziedzinie elektroniki
dr Mirosław Sikora (IPN Biuro Edukacji Publicznej, O. Katowice), Wywiad MSW PRL jako instrument śledzenia globalnych trendów w rozwoju IT 1970-1990
inż. Josh Krischer (Josh Krischer & Associates GmbH, Niemcy), CoCom or Trading with “commies”. Outside view (transmisja skype)
  Zakończenie konferencji

 

Podobne wiadomości:

do góry