Zasady użytkowania serwisu internetowego Muzeum Historii Komputerów i Informatyki

Właściciel witryny MHKI

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem www.muzeumkomputerow.edu.pl, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, siedziba rejestrowa 40-061 Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej; 
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada Dyrektor Muzeum i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Muzeum Historii Komputerów i Informatyki są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Muzeum Historii Komputerów i Informatyki chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Muzeum lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Muzeum Historii Komputerów i Informatyki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Muzeum lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Muzeum Historii Komputerów i Informatyki jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Muzeum
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Muzeum Historii Komputerów i Informatyki na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji, prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Muzeum, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Muzeum Historii Komputerów i Informatyki poprzez podanie źródła w postaci www.muzeumkomputerow.edu.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Muzeum Historii Komputerów i Informatyki użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności MHKI

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Agencję Interaktywnej IntraCOM.pl Katowice wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  a) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  b) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
do góry