Informacja o ochronie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W tematyce danych osobowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów oraz wspierane Muzeum Historii Komputerów i Informatyki postępują zgodnie z przyjętą i wdrożoną wewnętrzną „Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach”.

Zgodnie z rozdziałem V tej polityki:

 1. Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie w celach związanych z bieżącą działalnością MHKI i jedynie od osób bezpośrednio zainteresowanych oraz za ich zgodą.
 2. Dane osobowe gromadzone są w postaci zbiorów w systemie informatycznym, zbiorach tradycyjnych.
 3. Gromadzone dane osobowe udostępniane są:
  1. pracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
  2. organom nadzoru, w zakresie określonym przepisami.
 4. Zakres gromadzonych danych osobowych jest zgodny z przepisami prawa.

Informacje dodatkowe:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów oraz wspierane Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach (40-061), pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej nr 1 (MHKI), jako administrator danych osobowych, gromadzą dane zawierające:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firmę reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  2. w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Żądania dostępu do Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MHKI potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, oraz dostępu do swoich Danych.
  2. Sprostowania Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich Danych osobowych.
  3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich Danych osobowych, a MHKI ma obowiązek ich usunięcia.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzanych przez MHKI swoich danych osobowych, każdy zainteresowany powinien kierować mailem na adres: .

MHKI zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej informacji, niezbędnej np. w wyniku zmian lub uzupełnień w systemie prawnym.

do góry